Ryoji Kaji: [to Shinji] So, I understand you're living with Katsuragi.

Shinji Ikari: Uh, yeah...

Ryoji Kaji: So, is she still so...wild in bed?

Shinji Ikari, Misato Katsuragi, Ryoji Kaji, Asuka Langley Soryu, Toji Suzuhara, Kaworu Nagisa: WHAAAAAT?